အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုလျှင် လက်မှတ် မဖြစ်မနေ ထိုးရမယ့် နေရာများ (အထူး ဂရုပြကြပါ)

မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် တင်သွင်းချုပ်ဆိုသော စာချုပ်များမှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်စာချုပ်တွင်မဆို စာမျက်နှာတိုင်းတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။

မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် တင်သွင်းသည့်စာချုပ်များသည် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွင် မှတ်ပုံတင်သွင်းထားကြောင်းနှင့် စာချုပ်ပါ အကြောင်းအရာ၊ ချုပ်ဆိုသူများ အချက်အလက်ကို မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းထားခြင်း၊ စာချုပ်၏ မိတ္တူကို လက်ခံသိမ်းဆည်းထားခြင်းများကြောင့် စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်ဖက်မှ မိမိတစ်ဦးတည်း စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း ပြုလုပ်၍မရပါ။

အရပ်စာချုပ်များ ဥပမာ-အိမ်ငှားစာချုပ်၊ အရောင်းအဝယ်စာချုပ်၊ ပေါင်နှံစာချုပ်၊ ငွေချေးစာချုပ် စသည့်စာချုပ်များကို ပြုလုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် စာချုပ်နှစ်စုံပြုလုပ်၍ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တစ်စောင်စီရယူကြပါသည်။ စာချုပ်များတွင် များသောအားဖြင့် လက်မှတ်ရေးထိုးကြရာတွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူများသည် နောက်ဆုံးစာမျက် စာချုပ်၏ နောက်ဆုံးစာပိုဒ်အောက်ဆုံးရှိ ချုပ်ဆိုသူနေရာတွင်သာ လက်မှတ်ရေးထိုးလေ့ရှိပါသည်။

ထိုသို့ နောက်ဆုံးစာမျက်နှာတွင်သာ လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး စာချုပ်ရှေ့မျက်နှာများတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း မပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် မသမာသူတစ်ဖက်ဖက်မှ စာချုပ်ပါ သဘောတူကတိများ၊ စည်းကမ်းချက်များ၊ အဖိုးစားနားများ၊ သတ်မှတ်အချိန်ကာလများ၊ တစ်ဖက်ဖက်မှ ပျက်ကွက်လျှင် အခြား တစ်ဖက်မှ ခံစားခွင့်ရှိသည့် အခွင့်အရေးများ ပါရှိနေသည့် စာချုပ်ရှေ့စာမျက်နှာများကို အလွယ်တစ်ကူ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

မသမာသူဘက်မှ ထိုသို့ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ထားသည့် စာချုပ်ဖြင့် စာချုပ်မှန်ကိုင်ဆောင်သည့် တစ်ဖက်စာချုပ်ဝင်ကို မတရားပြင်ဆင်ရေးသားသည်ဟု ၎င်းတို့မှ ပြန်လည်စွပ်စွဲခြင်းများ ပြုလုပ်လာကြသည် ကိုပင် တွေ့မြင်နေရပါသည်။

အဆိုပါအချက်များကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်အတွက် မည်သည့် သဘောတူစာချုပ်တွင်မဆို စာမျက်နှာတိုင်း၏ အထက်ဖက်တွင်လည်းကောင်း၊ အောက်ခြေတွင်လည်းကောင်း၊ နေရာလွတ်မည်သည့်နေရာ တွင်မဆို စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးနှင့် သက်သေများ လက်မှတ်ရေးထိုးရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာ အထက်ပါ မသမာမှုများ မဖြစ်ပေါ်ရန်နှင့် စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်ဖက်တွင် ဆုံးရှုံးမှု မဖြစ်ပေါ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။

iMyanmarHouse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

You cannot copy content of this page