ကထိကကြီးမှ ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားတွင် ကြိုက်ရာဝတ်နိုင်သည်ဟု မှာလိုက်မိသောအခါ ပုံရိပ်များ

ကထိကကြီးမှ ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားတွင် ကြိုက်ရာဝတ်နိုင်သည်ဟု မှာလိုက်မိသောအခါ…

ဂျပန်နိုင်ငံ ကျိုတို တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနားမှာပါ…

(Kyoto University Graduation day)

Kyoto University

Graduation day

At Japan

(Blacker)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

You cannot copy content of this page